Regulamin

Regulamin sklepu internetowego rozmawiaj.MY

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rozmawiaj.my prowadzony jest przez spółkę GOOD VIBES ONLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 02-001 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896051; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł.; NIP: 5252859210; adres poczty elektronicznej: info@rozmawiaj.my

 

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

3. Strona www.rozmawiaj.my działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Każdy Konsument z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.rozmawiaj.my, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§2 DEFINICJE 

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu rozmawiaj.MY czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową 

2. Przedsiębiorca - GOOD VIBES ONLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 02-001 Warszawa; wpisaną/wpisanego do wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896051

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.rozmawiaj.my

5. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie www.rozmawiaj.my umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Strony.

7. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

§ 3 KONTAKT 

1. Adres przedsiębiorstwa: Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 02-001 Warszawa

2. Adres poczty elektronicznej: info@rozmawiaj.my

3. Numer telefonu: 796018177 

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu. 

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 0 dni. 

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: a. przelew b. karta płatnicza / kredytowa 

3. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. 

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie. 

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.; 

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; 

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; 

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w komunikacji zwrotnej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 30 dni; 

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy; 

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie. 

8. ADRES DO ZWROTÓW (tutaj odeślij paczkę): Masterlogis, Rzemieślnicza 8, 55-010 Zębice, tel 71 707 22 52

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA 

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego. 

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy. 

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru. 

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 30 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. 

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w komunikacji zwrotnej do Klienta. 

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie. 

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z: 

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. 

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej 

§ 9 DANE OSOBOWE 

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę. 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich. 

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca. 

§ 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.rozmawiaj.my korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.rozmawiaj.my Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.rozmawiaj.my, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.rozmawiaj.my stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 11 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu. 

Na kolejnej stronie znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

- Dane Przedsiębiorcy: GOOD VIBES ONLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 02-001 Warszawa; wpisaną/wpisanego do wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896051

- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy * 

- Data odbioru 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data 

* niepotrzebne skreślić 

ADRES DO ZWROTÓW (tutaj odeślij paczkę): Masterlogis, Rzemieślnicza 8, 55-010 Zębice, tel 71 707 22 52

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl